Carrera 12 - Sonoda 2024-06-14 06:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Sloe Tequila Mizohashi Rikio Shuhei Kotani SP
06/13 11:30
-
06/14 06:11
2 3 Pretty Pretty Tomoyoshi Takamoto Wataru Hirose SP
06/13 11:30
-
06/14 06:11
3 Nishino Buchinuke Hiroyuki Yamaguchi Ai Takahashi SP
06/13 11:30
-
06/14 06:11
4 Chime Crown Keiichi Tokumoto Koichi Takahata SP
06/13 11:30
-
06/14 06:11
5 Fly With Me Kazuhiro Chonan Shunya Hasebe SP
06/13 11:30
-
06/14 06:11
6 2 Chester Coat Hiroyuki Yamaguchi Tatsuya Takemura SP
06/13 11:30
-
06/14 06:11
7 1 Blessing Isle Seiichi Terachi Yoshiki Kamomiya SP
06/13 11:30
-
06/14 06:11
8 4 Wonder Spine Moriyuki Nishimura Daichi Matsuki SP
06/13 11:30
-
06/14 06:11